Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 9/2011 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników


Zarządzenie nr 9/2011

Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury

z dnia 02 maja 2011 r.

W sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Międzynarodowego Domu Kultury

w Międzyzdrojach

§ 1

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej wprowadza się Kodeks Etyki w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

0x01 graphic

0x01 graphic

Załącznik Nr 1


do zarządzenia Nr 9/2011 z dnia 02.05.2011 r.

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIĘDZYNARODOWEGO DOMU KULTURY W MIĘDZYZDROJACH

Zasady ogólne

§ 1.

Kodeks Etyki pracowników Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach,zwany dalej „Kodeksem Etyki”, wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy MDK w Międzyzdrojach w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków.

§ 2

Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne są stosowane przez pracowników podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków. Pracownicy MDK w Międzyzdrojach mają za zadanie rozpoznawać, zaspokajać i rozwijać potrzeby informacyjne, edukacyjne, naukowe, kulturalne, estetyczne i rozrywkowe. Szczególną ich powinnością jest stwarzanie możliwości swobodnego i powszechnego dostępu do narodowych i światowych zasobów informacyjnych oraz ochrona i transmisja społeczna dziedzictwa kultury i nauki.

§ 3

1.Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po jego wejściu w życie. Oświadczenia dołącza się do akt pracowniczych.

2.Pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po zawarciu pierwszej umowy o pracę. Oświadczenie dołącza się do akt pracowniczych.

Zasady szczegółowe

§ 4

Zasada praworządności

1.Pracownicy MDK w Międzyzdrojach działą zgodnie z zasadą praworządności, stosuje procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych jednostki.

2.Pracowniy zwracają uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów podmiotów posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.

3.Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynności pracownicy wykorzystują wyłącznie do celów służbowych.

4.Pracownicy MDK w Międzyzdrojach przestrzegają prawa użytkowników do prywatności i dyskrecji.

5.Pracownicy MDK dążą do zapewnienia bezpłatnego świadczenia podstawowej części swoich usług, w tym w szczególności udostępniania pełnowartościowych materiałów o charakterze poznawczym, użytkowym lub rekreacyjnym na terenie własnej instytucji respektując prawo autorskie i własności intelektualnej.

§ 5
Zasada niedyskryminowania

1.Przy rozpatrywaniu wniosków i przy podejmowaniu decyzji pracownicy zapewniają przestrzeganie zasady równego traktowania. Pojedyncze osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji są traktowane w porównywalny sposób.

2.W przypadku różnic w traktowaniu pracownicy zapewniają, aby to nierówne traktowanie było usprawiedliwione obiektywnymi, istotnymi właściwościami danej sprawy.

3.Pracownicy MDK w Międzyzdrojach powinni powstrzymać się od wszelkiego nieusprawiedliwionego i nierównego traktowania pojedynczych osób ze względu na ich narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne przekonania, przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne.

4.Pracownicy MDKj w Międzyzdrojach, szanując różnice cechujące użytkowników, zawsze kierują się zasadą równych szans i poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do wolności intelektualnej oraz swobodnego dostępu do wiedzy, informacji i kultury.

§ 6
Zasada współmierności

1.W toku podejmowania decyzji pracownicy MDKi zapewniają, że przyjęte działania są współ­mierne do obranego celu.

2.Pracownicy unikają ograniczania praw obywateli lub nakładania na nich obciążeń, jeżeli ograniczenia te lub obciążenia byłyby niewspółmierne do celu prowadzonych działań.

3.W toku podejmowania decyzji pracownicy zwracają uwagę na stosowne wyważenie spraw osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego.

§ 7
Zakaz nadużywania uprawnień

1.Z posiadanych uprawnień pracownicy mogą korzystać wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone.

  1. Pracownicy MDK w Międzyzdrojach nie powinni korzystać z uprawnień dla osiągnięcia celów, dla których brak jest podstawy prawnej lub które nie mogą być uzasadnione interesem publicz­nym.

§ 8
Zasada bezstronności i niezależności

1.Pracownicy MDK w Międzyzdrojach działają bezstronnie i niezależnie i powstrzymuje się od wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację pojedynczych osób, oraz od wszelkich form faworyzowania, bez względu na motywy takiego postępowania.

2.Na postępowanie pracowników nie może mieć wpływu interes osobisty lub rodzinny ani też presja polityczna. Pracownicy nie mogą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, w której on lub bliski członek jego rodziny miałby jakikolwiek interes finansowy.

3.Zasady wyłączania się pracownika z postępowań, w których zachodzi konflikt interesów, określają odrębne przepisy wewnętrzne.

§ 9
Zasada obiektywizmu

1.W toku podejmowania decyzji pracownik MDK w Międzyzdrojach uwzględnia wszystkie istotne czynniki i przypisuje każdemu z nich należne mu znaczenie, nie uwzględnia okoliczności niezwiązanych z daną sprawą.

2.Pracownik MDK wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Swoje decyzje i ustalenia opiera na ustalonej prawdzie obiektywnej.

§ 10
Zasada uczciwości

1.Pracownik działa bezstronnie, uczciwie i rozsądnie.

2.Pracownik MMDK w Międzyzdrojach jest lojalnym pracownikiem. Dba o dobre imię swojej instytucji, zmierza do wykreowania i utrwalenia w społeczeństwie jej pozytywnego wizerunku.

3.Pracownik przeciwstawia się nieetycznym zachowaniom członków swojego środowiska zawodowego tj. plotkowanie, oczernianie współpracowników.

4.Unika zaangażowania w jakiekolwiek praktyki nieetyczne, które mogą być mu sugerowane lub zalecane.

§ 11
Zasada uprzejmości

1.W swoich kontaktach z petentami, innymi instytucjami oraz współpracownikami pracownik MDK w Międzyzdrojach zachowuje się z szacunkiem, właściwie i uprzejmie. Pracownik stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie.

2.Jeżeli pracownik nie jest właściwy w danej sprawie, kieruje ją do pracownika właściwego.

3.Pracownik MDK w Międzyzdrojach dba o estetykę i funkcjonalność swojej instytucji, odpowiedni styl pracy oraz przyjazną atmosferę.

4.W przypadku popełnienia błędu naruszającego prawa lub interes pojedynczej osoby pracownik stara się skorygować negatywne skutki popełnionego przez siebie błędu w jak najwłaściwszy sposób.

§ 12
Zasada współodpowiedzialności

1.Pracownik nie boi się podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji.

2.Relacje służbowe w MDK w Międzyzdrojach opierają się na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą.

  1. Pracownicy MDK w Międzyzdrojach, dbając o zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług stale doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez różnego rodzaju szkolenia i podwyższanie swoich kwalifikacji zawodowych oraz starają się w pełni wykorzystywać profesjonalne kompetencje w pracy zawodowej.

  1. Pracownicy godnie zachowują się w miejscu pracy i poza nim (np. podczas delegacji), a swoją postawą nie powodują obniżenia autorytetu i wiarygodności MDK w Międzyzdrojach.

§ 13
Zasada akceptacji kontroli zarządczej

1.Pracownik rozumie cele kontroli zarządczej i akceptuje je.

2.Pracownik bierze udział we współtworzeniu kontroli zarządczej, przekazując swoim przełożonym uwagi i propozycje dotyczące jej funkcjonowania.

3.Pracownik rozumie, że wszystkie podejmowane działania mają służyć właściwej realizacji celów instytucji.

§ 14
Odpowiedzialność

1.Pracownik zobowiązany jest przestrzegać Kodeksu Etyki i kierować się jego zasa­dami.

2.Pracownik ponosi odpowiedzialności porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu Etyki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Artur Duszyński 02-04-2015 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Bober 02-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 02-04-2015 11:01