Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 12/2011 w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej


Zarządzenie nr 12/ 2011

Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach z dnia 02 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240) postanawiam, co następuje.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Zarządzenie określa zakres, zasady i tryb procedur kontroli zarządczej w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach

Zobowiązuję kierowników i pracowników MDK do zapoznania się z treścią procedur kontroli zarządczej

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 1. Dyrektor - należy przez to rozumieć Dyrektor MDK,

 1. MDK - należy przez to rozumieć Międzynarodowy Dom Kultury,

 1. IT - należy przez to rozumieć Informacja Turystyczna,

 1. Kierownictwie - należy przez to rozumieć Główny księgowy, Kierownik administracyjno-techniczny

 1. Specjalista należy przez to rozumieć pracowników na stanowiskach pracy działu administracyjno-technicznego:

§ 3

Zakres zadań oraz struktura organizacyjna MDK w Międzyzdrojach jest określona w Regulaminie Organizacyjnym MDK.

§ 4

1.Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celu i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

2.Kontrola wewnętrzna i kontrola finansowa wchodzi w skład kontroli zarządczej i zawiera część jej procedur

 1. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

 1. skuteczności i efektywności działania,

 1. wiarygodności sprawozdań,

4) ochrony zasobów,

5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

 1. efektywności i skuteczności przepływu informacji,

 1. zarządzania ryzykiem.

Przez procedury kontroli zarządczej rozumie się wszelkie czynności, które dają wystarczającą

Pewność, że cele stawiane przez kontrolę zarządczą zostaną osiągnięte.

§ 5

1. Dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. 2. Dyrektor jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej MDK.

§ 6

1. Kontrolę zarządczą prowadzi się przez:

     1. samokontrolę, tj. kontrolę prawidłowości i wykonywania własnej pracy przez wszystkich pracowników, zgodnie z zakresami uprawnień i obowiązków;

     1. kontrolę funkcjonalną, tj. kontrolę sprawowaną w ramach obowiązku nadzoru przez pracowników na stanowiskach kierowniczych;

     1. kontrolę wstępną, tj. kontrolę przeprowadzoną przed wykonaniem operacji go­spodarczej ;

     1. kontrolę następczą, tj. kontrolę przeprowadzoną po zaistnieniu zdarzenia rzeczy­wistego, mającą na celu wykrycie nieprawidłowości,

§ 7

Kontrola zarządcza ma spełniać następujące funkcje:

      1. sygnalizacyjną - poprzez dostarczanie kierownikom działów pracy informacji niezbędnych do korekty uprzednich i podejmowania nowych decyzji oraz sygnalizowania faktu wystąpienia nieprawidłowości, zaniedbań, nadużyć, odchyleń od ustalonych procedur postępowania, umożliwiających ich likwidację;

      1. instruktażową - poprzez inicjowanie kierunków prawidłowego działania, wskazywanie sposobów i środków likwidacji oraz zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości;

      1. profilaktyczną - poprzez zapobieganie występowaniu niekorzystnych zjawisk oraz oddziaływanie w celu wywołania pożądanych zachowań.

§ 8

       1. Elementem kontroli zarządczej jest kontrola finansowa. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem będącym w zarządzie MDK. Procesy te obejmują działania polegające na przygotowaniu i realizacji operacji gospodarczych dotyczących pobierania i wydatkowania środków finansowych, ich ewidencji oraz sprawozdawczości.

       1. Kontrola finansowa obejmuje wszystkie czynności, których celem jest stwierdzenie prawidłowości postępowania w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych, i zarządzeń Dyrektora.

       1. Kontrola finansowa:

        1. umożliwia przeprowadzenie wstępnej oceny realizacji przychodów, celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania kosztów;

2) sygnalizuje stwierdzenie naruszenia prawa, zaniedbania i nieprawidłowości,

wskazuje sposób i środki zapobiegające powstawaniu nieprawidłowości, jak również umożliwia szybką likwidację nieprawidłowości.

§ 9

Procesy kontroli gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem polegają na:

1) badaniu zgodności każdego postępowania z obowiązującymi przepisami prawa;

        1. badaniu efektywności działania i realizacji zadań określonych w odrębnych przepisach;

3) badaniu realizacji procesów zachodzących w MDK poprzez porównanie ich z planem i określonymi normami oraz wykrywanie odchyleń i nieprawidłowości w realizacji tych zadań;

4) ujawnieniu nieprawidłowości w gromadzeniu i rozdysponowaniu środków publicznych oraz marnotrawstwa mienia, a także ustaleniu osób odpowiedzialnych za ich powstawanie;

5) wskazaniu sposobów i środków umożliwiających likwidację nieprawidłowości.

§ 10

Kontrola gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem powinna uwzględniać następujące elementy:

1) badanie dokumentów pod względem merytorycznym, polegające na stwierdzeniu prawidłowości i

zgodności treści z rzeczywistością.

2) badanie dokumentów pod względem formalnym, polegające na stwierdzeniu, czy zawierają one

wszystkie typowe dla nich elementy, a w szczególności:

a) wystawione zostały w sposób prawidłowy,

b) podpisane są przez osoby upoważnione

3) badanie dokumentu pod względem rachunkowym, polegające na ustaleniu pra­widłowości zawartych w nich działań arytmetycznych;

4) kontrolę zupełności i kompletności operacji, zmierzających do zapewnienia, by wszystkie operacje zostały poprawnie udokumentowane i zewidencjonowane w księgach rachunkowych;

5) porównanie treści operacji z różnymi źródłami informacji oraz zatwierdzanie dokumentu przez upoważnione osoby;

6) porównanie zamierzeń i wykonania z planem finansowym;

7) przeprowadzenie inwentaryzacji.

§ 11

1. Dyrektor oraz kierownicy działów mają obowiązek określenia w sposób precyzyjny i spójny podległym pracownikom zadań, uprawnień i zakresu odpowiedzialności.

2.Dokumenty określające zakresy obowiązków pracowników, ich uprawnień oraz zakres ich odpowiedzialności są sporządzane na piśmie a ich przyjęcie przez pracownika jest kwitowane; jeden egzemplarz dokumentu należy wpiąć do akt osobowych pracownika.

Rozdział 2

Pobieranie i gromadzenie środków finansowych

Dział administracyjny i finansów realizując przychody planu finansowego MDK, zobowiązani są: a)prawidłowo i terminowo ustalania należności z tytułu przychodów MDK, b)pobiera przychody i wpłaty i terminowo, c) prowadzi ewidencję przychodów i kosztów, d)terminowo wysyła do zobowiązanych upomnienia oraz podejmować w stosunku do nich czynności egzekucyjne przewidziane w przepisach prawa, e)terminowo wysyła do zobowiązanych wezwania do zapłaty lub faktury za wykonane usługi,

Rozdział 3

Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków środków publicznych

§ 12

1.Zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków (kosztów) należy poprzedzić oceną ich celowości i gospodarności, tzn. ocenić, czy zaciągnięcie zobowiązania lub poniesienie wydatku jest konieczne oraz czy danego zamierzenia nie można zrealizować lepiej, szybciej, taniej.

2.Ocena celowości i zaciągnięcia zobowiązania i dokonania wydatku (kosztu) przeprowadzana jest na podstawie zapotrzebowania i planu finansowego działalności.

§ 13

Podstawą wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne jest określenie potrzeb na dostawy, usługi lub roboty budowlane oraz zabezpieczenie środków finansowych na ich realizację.

§ 14

1.Do określonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Dyrektor wyznacza komisję przetargową, która działa na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15

Rachunki oraz faktury przedkładane Głównemu księgowemu do realizacji powinny być odpowiednio opisane:

1)Zakup dokonany zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. ...;

2)Zakup nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zgodnie z art. 4 pkt 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( tekst jednolity

: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 756 z pózn.zm.) ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro.

Rozdział 4

Gospodarowanie mieniem

§ 16

1. Kontrola prawidłowości gospodarowania mieniem obejmuje:

  1. kontrolę pozyskiwania składników majątkowych,

  1. kontrolę dysponowania nimi na rzecz innych podmiotów,

  1. ocenę prawidłowości postępowania prowadzonych przez komisję likwidacyjną.

§ 17

1.Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu składników majątku i źródeł ich pochodzenia.

2.Realizację celu określonego w ust. 1 warunkują następujące czynności

1) weryfikacja ksiąg rachunkowych;

2)ustalenie różnic inwentaryzacyjnych i rozliczeń osób odpowiedzialnych za powierzone im mienie i za powstanie tych różnic;

3)zapewnienie ochrony mienia i ocena stanu zabezpieczenia przed zniszczeniem, kradzieżą, pożarem, zalaniem i innymi wypadkami losowymi;

4)dokonanie oceny gospodarczej przydatności posiadanych składników majątkowych pod względem ilościowym i jakościowym,

5)podjęcie działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie powstawaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu majątkiem MDK, a zwłaszcza gromadzeniu zapasów zbędnych i nadmiernych oraz powstaniu różnic inwentaryzacyjnych (niedoborów i szkód).

§ 18

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Artur Duszyński 02-04-2015 11:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Bober 02-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 02-04-2015 11:30