Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 22/2009 w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych wydatkowania w Międzynarodowym Domu Kultury kwot od 3.000 do 14.000 euro netto


ZARZĄDZENIE Nr 22/2009

Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach

z dnia 31 grudnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych wydatkowania w Międzynarodowym Domu Kultury kwot od 3.000 do 14.000 euro netto.

Na podstawie art. 45 ust. 3 w związki z art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1

1. Wprowadzam procedurę udzielania zamówień publicznych w Międzynarodowym Domu Kultury, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 lutego 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zobowiązuję wszystkich pracowników, którzy będą wykonywali czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań objętych niniejszą procedurą do przestrzegania zasad w niej zawartych.

§2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Dyrektor.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 roku.

Załącznik 1

do Zarządzenia nr 22/2009 z dnia 31.12.2009 r.

Procedura udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz, 1655 ze zm.)

Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejsza procedura określa ramowe zasady udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej równowartości od 3.000 do 14. 000 euro, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części regulaminu „ustawą", z pominięciem trybów wymienionych w art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

 1. Procedury, o których mowa w ust. 1 dzielą się na procedury o wartości szacunkowej:

1/ od 3000 do 10 000 euro netto,

2/ powyżej 10 000 euro do 14 000 euro netto.

 1. Do opisu przedmiotu zamówienia należy stosować przepisy zawarte w art. 29-31 Rozdziału 2 ustawy.

 1. Przy ustalaniu wartości szacunkowej poszczególnych zamówień, o których mowa w ust. 1 należy przestrzegać przepisów zawartych w art. 32 - 35 Rozdziału 2 ustawy.

§2

 1. Pracownik którego w zakresie obowiązków jest przygotowywanie umów dotyczących dostaw , usług, lub robót budowlanych w kwocie pomiędzy 3.000 a 14.000 euro netto, zwanym dalej pracownikiem merytorycznym, zobowiązany jest do:

1/ przestrzegania przepisów zawartych w ustawie oraz niniejszej procedurze,

2/ zachowania bezstronności, obiektywizmu oraz staranności przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań objętych niniejszą procedurą,

3/ sprawowania bezpośredniego nadzoru nad realizacją skierowanego do wykonawcy zamówienia lub zlecenia,

4/ dokonywania odbioru przedmiotu zamówienia lub wskazanie innej osoby do tego upoważnionej, sprawdzania poprawności wystawionej przez wykonawcę faktury jak również jej opisania przed złożeniem do referatu budżetu i finansów celem dokonania zapłaty,

6/ przechowywania dokumentacji z przeprowadzonych postępowań przez okres 5 lat, licząc od dnia skierowania do wykonawcy zamówienia lub zlecenia od dnia podpisania z nim umowy.

Postanowienia szczegółowe

§3

1. Przed rozpoczęciem procedury udzielenia zamówienia pracownik merytoryczny potwierdzi w dziale księgowości dostępność środków na udzielenie zamówienia.

2.Pracownik merytorycznie odpowiedzialny przeprowadza zamówienie w formie:

1/ ustnej, po skontaktowaniu się co najmniej z dwoma wykonawcami za pomocą telefonu, ustalając z nimi cenę (netto i brutto) za przedmiot zamówienia, termin wykonania, okres gwarancji warunki płatności, lub

2/ w formie pisemnej za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, ustalając z nimi cenę (netto i brutto) za przedmiot objęty zamówieniem, termin wykonania, okres gwarancji, warunki płatności i inne istotne warunki zamówienia.

3/ procedura określona w pkt. 2 wymagana jest w zamówieniu przekraczającym kwotę 10.000 euro netto.

4/ W przypadku uzasadnionych trudności z ustaleniem więcej niż jednego wykonawcę pracownik merytoryczny ograniczy się do kontaktu tylko z tym wykonawcą. Uzasadniając powyższe w sporządzonej notatce służbowej.

 1. W przypadku zamówienia w formie ustnej, pracownik merytorycznie odpowiedzialny, sporządza z rozmowy telefonicznej notatkę służbową, zawierającą wszystkie istotne elementy będące przedmiotem rozmowy z wykonawcami, podając także ich nazwę, nr telefonu, adres, a następnie dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej.

 1. W przypadku zamówień w formie pisemnej pracownik merytorycznie odpowiedzialny wysyła, do wykonawców zaproszenie do złożenia oferty zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 niniejszej procedury oraz formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do procedury, a po otrzymaniu od wykonawców wypełnionego formularza wybiera ofertę najkorzystniejszą i sporządza protokół wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z załącznikiem nr 4.

§4

W wyjątkowych sytuacjach nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie mógł on przewidzieć np: awaria, szkoda w majątku zamawiającego spowodowana siłą wyższą lub z innych nieprzewidzianych przyczyn, do zamówień publicznych, których wartość szacunkowa przekracza 10 000 euro, można stosować zasady określone w § 3 ust.2 pkt.1 niniejszej procedury.

Załącznik 2

do Zarządzenia nr 22/2009

z dnia 31.12.2009 r.

Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury

ZAPRASZA

do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania , (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

1. Ofertę należy złożyć:

a./w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego

b/ faksem na numer ,

c/ e-mailem na adres

 1. Na kopercie/ faksie/ w e-mailu* należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Rozpoznanie cenowe na: "

 1. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrą i słownie,

 1. ma być napisana w języku polskim, czytelnie trwałą techniką

 1. ma obejmować całość zamówienia.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

7. Wymagany termin realizacji umowy:

od dnia podpisania umowy do dnia 200 roku.

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena -100%,

 1. Propozycja wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty: 1/ formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru,

2/ Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, o najniższej cenie.

10. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia ………..20…. roku, do godz

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pan/Pani , ul , pok. nr

(.... piętro, budynek ), tel. (081) wew

12. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia publicznego.*(przygotował) (podpisał w imieniu Zamawiającego)

…………………….....dn 20..... r.

W załączeniu:

1/ Wzór formularza oferty.

(*) niepotrzebne skreślić

(miejscowość, data)

(pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)

tel fax

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 22/2009 z dnia 31.12.2009 r.

(Nazwa Zamawiającego)

ul

Pan/Pani.

OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w rozpoznaniu cenowym:

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

1. Oferuję wykonanie /dostawy/ usługi/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

netto: zł,

(słownie: )

podatek VAT %, zł

(słownie: )

brutto: zł,

(słownie: )

2. Oświadczam, ze wykonam przedmiot zamówienia do dnia ….. roku.

3.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na m-cy/lat, licząc od dnia ……………….

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. Wyrażam zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym.

ó. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1

2

3

, dnia

podpis i pieczęć Wykonawcy (*)

Załącznik 4 do Zarządzenia nr

Protokół

rozeznania cenowego

zamówienia, o wartości przekraczającej 10.000 do 14 000 euro

1. W celu udzielenia zamówienia ……………………………………………

przeprowadzono rozeznanie cenowe.

2. W dniu …………..zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców poprzez rozesłanie/dostarczenie osobiste formularza zapytania cenowego, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.

3. W terminie do dnia …………...r. do godziny przedstawiono poniższe oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

4. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej

Międzyzdroje, dnia

(podpis pracownika merytorycznego)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Artur Duszyński 02-04-2015 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Bober 31-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-04-2015 10:34