Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 3/2011 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego


Zarządzenie Nr 3/2011

Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach

z dnia 04 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach .

Na podstawie art. 28 ust.2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r, Nr 13 poz. 123 ze zmianami) oraz na podstawie § 11 pkt.2 Uchwały Nr XXVII/164/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27.XI.2007 r. w sprawie nadania statutu Międzynarodowemu Domowi Kultury w Międzyzdrojach zarządza się , co następuje:

* 1. Wprowadza się Regulamin Organizacyjny w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.

 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 1/2008 Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach z dnia 15 stycznia 2008 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.

 

* 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 3 /20011 Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury

w Międzyzdrojach z dnia 04.03.2011 r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIĘDZYNARODOWEGO DOMU KULTURY

W MIĘDZYZDROJACH

 

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin niniejszy ustala zasady funkcjonowania Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach, a w szczególności:

1) strukturę organizacyjną Międzynarodowego Domu Kultury i podział na samodzielne stanowiska pracy,

2) zasady podziału zadań pomiędzy kierownictwo Międzynarodowego Domu Kultury,

3) zadania wspólne komórek organizacyjnych MDK,

4) zasady opracowywania i publikacji aktów prawa miejscowego,

5) zasady organizacji działalności kontrolnej,

6) schemat organizacyjny

 

§ 2. 1. Międzynarodowy Dom Kultury został powołany na podstawie Uchwały Nr XX/208/2000 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 lipca 2000 r., w sprawie zamiany formy finansowania Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach.

2. Jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod nr 1/2000.

3. Podstawą prawną działania Międzynarodowego Domu Kultury jest Statut Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach, wprowadzony na podstawie Uchwały Nr XVII/164/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27.XI.2007 r. w sprawie nadania statutu Międzynarodowemu Domowi Kultury w Międzyzdrojach.

4. Międzynarodowy Dom Kultury jest zakładem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 13, poz. 123, ze zmianami)

5. Siedzibą Międzynarodowego Domu Kultury jest miasto Międzyzdroje, z filią MDK w Wapnicy.

 

Rozdział 2

 

Struktura organizacyjna Międzynarodowego Domu Kultury.

 

§ 3. Kierownikiem Międzynarodowego Domu Kultury jest Dyrektor.

§ 4. Kierownictwo Międzynarodowego Domu Kultury stanowią:

1) Dyrektor,

2) Kierownik administracyjny, nie etatowy z-ca Dyrektora,

3) Główny księgowy.

§ 5. W skład Międzynarodowego Domu Kultury wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Dział Budżetu i Finansów.

  1. Dział Administracyjno-Techniczny

 

2.. Jeżeli wymagają tego potrzeby Międzynarodowego Domu Kultury, z uwagi na zakres zadań, może być zatrudnionych więcej osób.

 

§ 6. 1. W skład działu budżetu i finansów wchodzą:

1) Główny Księgowy,

2) stanowisko pracy ds. finansowych- księgowa.

 

§ 7. W skład działu administracyjno - technicznego wchodzą następujące stanowiska pracy:

1) stanowisko pracy ds. administracyjnych - sekretariat,

2) stanowisko pracy ds. administracyjnych - administrator Filii MDK w Wapnicy,

3) specjalista ds. artystycznych i koordynacji działalności środowiskowej,

4) dwa stanowiska ds. obsługi - sprzątaczki.

5) dwa stanowiska pracy - specjalista ds. technicznych, obsługi i konserwacji urządzeń, elektrycznych, elektronicznych, audiowizualnych, akustycznych i organizacji imprez,

6) stanowisko pracy - specjalista ds. informacji turystyczno-kulturalnej i promocji,

7) stanowisko pracy - specjalista ds. muzyki i działalności artystycznej.

 

§ 8. Strukturę stanowisk Międzynarodowego Domu Kultury przedstawia załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Międzynarodowego Domu Kultury.

 

Rozdział 3

 

Kierownictwo MDK

 

§ 9. 1. Kierownikiem Międzynarodowego Domu Kultury jest Dyrektor, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Międzynarodowego Domu Kultury.

2. Dyrektor kieruje pracą Międzynarodowego Domu Kultury przy pomocy Kierownika administracyjnego i Głównego księgowego.

3. W razie niemożności pełnienia obowiązków służbowych przez Dyrektora - zastępstwo obejmuje Kierownik administracyjny, nie etatowy Zastępca Dyrektora.

 

§ 10.1. Dyrektor kieruje pracą komórek organizacyjnych.

2. Dyrektor działa:

a) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - samodzielnie,

b) reprezentuje Międzynarodowy Dom Kultury na zewnątrz,

c) ustala organizację wewnętrzną, określa zadania i kompetencje pracowników,

d) wydaje i podpisuje akty prawne dotyczące działalności i funkcjonowania MDK,

e) odpowiada za właściwe i zgodne z prawem gospodarowanie posiadanymi środkami majątkowymi,

f) odpowiada za właściwą realizację statutu Międzynarodowego Domu Kultury.

3. Do zadań Dyrektora należy również:

1) zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania MDK,

2) współpraca z placówkami oświatowymi, jednostkami i zakładami budżetowymi, instytucjami i zakładami działającymi na terenie gminy Międzyzdroje, jednostkami pomocniczymi gminy, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi oraz mediami.

3) prowadzenie zadań z zakresu zamówień publicznych i inwestycji,

4) planowanie wydatków inwestycyjnych,

5) przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie procesów inwestycyjno- remontowych pod względem formalno - prawnym,

6) egzekwowanie uprawnień w zakresie jakości wykonanych prac a w szczególności egzekwowanie uprawnień z gwarancji i rękojmi,

7) poszukiwanie kontrahentów zainteresowanych wynajmem pomieszczeń oraz współpracą z MDK,

8) nadzór nad prowadzeniem akt osobowych pracowników MDK, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

 

§ 11. 1. Kierownik administracyjny wykonuje zadania powierzone mu przez Dyrektora.

2. Do zadań Kierownika administracyjnego, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności kierowanie pracą Działu Administracyjno -Technicznego, Organizacji Imprez, Turystyki i Współpracy Zagranicznej.

3. Do zadań Kierownika administracyjnego, o którym mowa w ust.1 należy również:

1) współpraca z działem promocji i współpracy zagranicznej Urzędu Miejskiego, w zakresie: promocji MDK i gminy Międzyzdroje, opracowania wspólnych wydawnictw informacyjnych i promocyjnych, współudział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych,

2) organizowanie współpracy z organizacjami społecznymi szczebla lokalnego, ponad gminnego oraz z zagranicznymi instytucjami i placówkami kultury,

3) przygotowanie i organizacja imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjnych, w tym: przygotowanie kalendarza imprez, scenariuszy, kosztorysów i ich rozliczenie,

4) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych, innych programów unijnych oraz z innych źródeł,

5) prowadzenie obsługi informatycznej MDK,

6) redagowanie i przygotowywanie materiałów informacyjnych dla strony internetowej MDK i współpraca z mediami.

7) organizacja systemu ochrony budynku i nieruchomości będących w użytkowaniu MDK,

8) wykonywanie innych zadań powierzonych mu przez Dyrektora.

 

§ 12. 1. Główny księgowy sprawuje nadzór i kieruje pracą działu Budżetu i finansów.

2. Do zadań Głównego księgowego należy w szczególności:

1) opracowanie projektu budżetu MDK,

2) wykonywanie budżetu oraz organizowanie gospodarki finansowej MDK,

3) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości finansowej,

4) dokonywanie rozliczeń finansowych,

5) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych,

6) kontrola gospodarki finansowej ,

7/) prowadzenie księgowości i ewidencji majątku MDK,

8) dokonywanie rozliczeń finansowych MDK,

9) wykonywanie innych zadań powierzonych mu przez Dyrektora.

 

Rozdział 4

 

Zadania wspólne komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy

 

§ 13. Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy należy:

1) właściwe i terminowe prowadzenie postępowania administracyjnego oraz załatwianie wnoszonych spraw zgodnie z obowiązującym prawem,

2) prowadzenie postępowań związanych z działalnością MDK, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i przygotowywanie związanych z tym projektów umów,

3) przygotowywanie projektów pism, programów, scenariuszy, umów i decyzji w sprawach, z zakresu działalności artystycznej, kulturalnej i turystyki, współpracy zagranicznej,

4) opracowywanie propozycji do projektu budżetu MDK,

5) przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora,

6) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski, pisma, oferty,

7) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

 

Rozdział 5

 

Szczegółowe zadania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy

 

§ 14. Do zakresu działania Działu Budżetu i Finansów należy w szczególności:

1) w zakresie budżetu i finansów - Główny Księgowy do:

a) prowadzenia księgowości MDK, zgodnie z interesami MDK,

b) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń, podatków, opłat z tytułu wynajmu składników majątkowych,

c) prowadzenie księgowości kosztów i przychodów MDK, właściwe ich ewidencjonowanie i ustalanie wyniku finansowego,

d) prowadzenie egzekucji należnych MDK opłat będących przychodami MDK,

e) prowadzenie rozliczeń kasjera i pracowników, dokonujących poboru należności na rzecz MDK,

f) nadzór nad prowadzeniem kasy MDK,

g) sporządzanie wewnętrznej informacji ekonomicznej o stanie środków finansowych oraz obowiązującej sprawozdawczości finansowej,

h) nadzorowanie przebiegu prac, rozliczeń inwentaryzacji, wyceny składników majątku oraz stanu majątku MDK,

i) kontrola przestrzegania dyscypliny finansowej, egzekwowania kalkulacji kosztów imprez oraz ich rozliczenia,

j) sporządzanie i prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych Dyrektora MDK.

 

2) w zakresie księgowości i kadr:

a) sporządzanie umów i zarządzeń wewnętrznych,

b) przygotowywanie, naliczanie płac pracownikom stałym oraz na umowę zlecenie lub dzieło,

c) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia,

d) naliczanie składek ZUŚ i podatku od osób fizycznych i prawnych,

e) sporządzanie rocznych sprawozdań,

f) przeprowadzanie operacji księgowych,

g) prowadzenie tabeli umorzeń oraz przeszacowań środków trwałych.

 

 

§ 15. Do zadań Działu Administracyjno - Technicznego należy w szczególności:

1) w zakresie spraw administracyjnych - sekretariat/ kasa:

a) obsługa sekretariatu Dyrektora,

b) prowadzenie ewidencji korespondencji MDK, w tym faktur,

c) obsługa centrali telefonicznej MDK, przyjmowanie i wysyłanie faksów,

d) przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków skierowanych do MDK,

e) obsługa i zaopatrzenie MDK w materiały biurowe,

f) prowadzenie kasy MDK, w tym pobór i rozliczanie opłat i należności stanowiących przychody MDK, wystawianie faktur,

g) organizacja systemu ekspedycji przesyłek pocztowych

h) prowadzenie archiwum MDK,

i) nadzór na ewidencją obecności pracowników oraz rozliczanie czasu pracy,

j) koordynacja prac wykonywanych przez pracowników obsługi- sprzątaczki.

 

2) w zakresie spraw administracyjnych - Administrator Filii MDK w Wapnicy:

a) zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem Obiektu pn. Wiklina, w tym:

- koordynacja działalności środowiskowej,

- prowadzenie ewidencji i planów wykorzystania obiektu,

- kontrola prowadzonej działalności środowiskowej,

- współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy,

- organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej,

b) nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontem obiektu pn. Wiklina w Wapnicy,

c) zgłaszanie wszystkich potrzeb dotyczących funkcjonowania obiektu,

d) prowadzenie punktu informacji turystycznej i kulturalnej,

e) redagowanie i przygotowywanie materiałów informacyjnych dla strony internetowej i publikacji oraz wydawnictw,

f) ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi MDK.

 

3) w zakresie koordynacji działalności środowiskowej i artystycznej:

a) koordynacja działań i sprawowanie nadzoru merytorycznego zajęć kulturalno-

artystyczno - rozwojowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży oraz osób

starszych,

b) prowadzenie działalności informacyjnej oferowanych zajęć pozalekcyjnych i poza szkolnych,

c) organizacja lokalnych warsztatów, przeglądów artystycznych i imprez kulturalno- artystycznych oraz inicjowanie i koordynacja udziału lokalnych grup amatorskich w krajowych i zagranicznych przeglądach, warsztatach i imprezach,

d) współpraca i udział w imprezach kulturalnych i okolicznościowych organizowanych przez MDK lub Urząd Miejski, placówki oświatowe, stowarzyszenia kulturalne i sportowe oraz organizacje społeczne na terenie gminy Międzyzdroje,

e) inicjowanie i wspieranie różnych form działalności kulturalnej, twórczości dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,

f) organizacji wystaw malarstwa, grafiki, fotografii itp. oraz prowadzenie z działalności kulturalnej,

g) inicjowanie, przygotowanie i realizacja kalendarza imprez kulturalnych i okolicznościowych na terenie gminy Międzyzdroje,

h) ścisła współpraca z instruktorami prowadzącymi zajęcia kulturalno-artystyczno-rozwojowe w MDK, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi z Radą Programową Kultury oraz innymi podmiotami - organizatorami działalności kulturalnej i artystycznej.

 

4) w zakresie obsługi - sprzątanie, w tym utrzymanie ładu, porządku i czystości w budynku i terenów i nieruchomości będących w użytkowaniu MD oraz pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych .

 

5) w zakresie spraw technicznych, obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych, elektronicznych, audiowizualnych, akustycznych i sprzętu scenicznego:

a) wykonywanie prac remontowych, konserwacyjnych i porządkowych, w tym wykonanie drobnych prac budowlanych, elektrycznych podstawowej działalności,

b) sprawowanie stałego nadzoru nad infrastrukturą techniczną obiektu oraz terenów przyległych i nieruchomości będących w zarządzie MDK,

c) na bieżąco przygotowywanie pomieszczeń, obiektów oraz sprzętu scenicznego do prawidłowej realizacji zadań statutowych,

d) realizacja zadań związanych z administrowaniem systemu ochrony, monitoringu i zabezpieczenia obiektu,

e) przygotowanie i obsługa techniczna imprez kulturalnych, wydarzeń kulturalnych, okolicznościowych, turniejów, zjazdów, konferencji oraz współpraca przy ich realizacji z innymi organizatorami imprez,

f) obsługa sprzętu elektronicznego, audiowizualnego i akustycznego oraz muzycznego,

g) przygotowanie, współpraca i realizacja programów artystycznych i kulturalnych w budynku MDK, Amfiteatrze, plenerze,

h) bieżące rozliczanie kosztów zużycia mediów eksploatacyjnych, w tym nadzór nad kotłownią i urządzeniami technicznymi MDK.

 

6) w zakresie informacji turystyczno - kulturalnej i promocji:

a) prowadzenie obsługi punktu i centrum informacji turystyczno-kulturalnej,

b) opracowanie i uaktualnianie bazy turystycznej, z uwzględnieniem atrakcji turystycznych gminy i okolic,

c) na bieżąco prowadzenie działalności informacyjnej o wydarzeniach kulturalnych sportowych i rekreacyjnych oraz okolicznościowych,

d) ścisła współpraca z działem promocji Urzędu Miejskiego oraz gestorami branży turystycznej i sportowo-rekreacyjnej,

e) udział w przygotowywaniu wydawnictw, imprez kulturalnych i okolicznościowych oraz wystawienniczych,

f) sprzedaż materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz biletów i pamiątek.

 

7) w zakresie muzyki i działalności artystycznej:

  1. nauka gry na instrumentach muzycznych - pianinie,

  1. prowadzenie zajęć rytmicznych, studium piosenki,

  1. prowadzenie zespołów muzycznych i realizacja programów słowno-muzycznych,

  1. prowadzenie i udział w konkursach, przeglądach muzycznych i warsztatach,

  1. przygotowanie i współorganizacja imprez,

  1. przygotowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczych dla dzieci,

  1. obsługa punktu i centrum informacji turystycznej.

 

Rozdział 6

 

Zasady organizacji działalności kontrolnej

 

§ 16. Czynności kontrolne prowadzi się w zakresie działalności statutowej MDK.

 

§ 17. Czynności kontrolne wykonują:

1) Dyrektor

2) Główny Księgowy.

 

§ 18. Postępowanie kontrolne winno być połączone z udzieleniem instruktażu w sprawach objętych kontrolą.

 

§ 19. 1. Przeprowadzający kontrole z czynności kontrolnych sporządza protokół.

2. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli istotnych uchybień, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia dla kontrolowanego.

3. W terminie 14 dni od przeprowadzonej kontroli i wystąpienia pokontrolnego kontrolowany ma prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu i wystąpień.

 

§ 20. Protokół z przeprowadzonej kontroli wymaga omówienia przez kierownictwo MDK.

Rozdział 7

Obieg dokumentów.

 

§ 21.1. Pisma wychodzące z MDK podpisuje Dyrektor MDK lub pracownik na podstawie udzielonego upoważnienia.

2. Plany i sprawozdania finansowe, czeki, weksle i inne dokumenty związane z obrotem pieniężnym, jak również dowody o charakterze rozliczeniowym i kredytowym podpisują łącznie Dyrektor lub Kierownik administracyjny i Główny Księgowy lub osoba przez niego upoważniona.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe.

 

§ 22. W przypadku nieobecności pracownika jego zastępstwo ustala Dyrektor lub Kierownik administracyjny.

 

§ 23. Zmiana postanowień regulaminu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Artur Duszyński 02-04-2015 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Bober 04-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 02-04-2015 10:39